Controlling

Conance heeft brede ervaring en expertise in (business) controlling uitdagingen, die binnen úw organisatie kunnen spelen. Onderstaand vindt je een beschrijving van recente en relevante projecten  en opdrachten waaraan Conance de afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd.

Pensioenuitvoerder | Omzet 300 mln | 4,4 mln pensioenen | 1450 fte


Situatie  Het bestuur vroeg om een versnelling in het budget proces, op een moment van krappe bezetting. Daarnaast was behoefte aan extra inzichten en dwarsdoorsnedes. De samengestelde financiële rekenmodellen dienden ook bruikbaar te zijn als input voor de contractonderhandeling met een grote klant.

Ook had de opdrachtgever behoefte aan een strakker en frequenter forecast proces.

Rol en acties  Conance is co-lead geweest in het samenstellen van het financieel kader en was als lid van het deal team verantwoordelijk voor de financiële doorrekeningen die zijn gebruikt bij de contractonderhandelingen. De gebruikte financiële rekenmodellen zijn aansluitend gebruikt als uitgangspunt voor de samenstelling van het budget voor komend jaar, en als tool om de marge te monitoren gedurende deze P&C processen.

Conance heeft daarnaast een periodiek forecast proces opgezet en de technische inrichting (in Excel) verzorgd.

Resultaten  Mede dankzij het succesvol invullen van deze rol is inzicht in de budgetten (o.a. budget per klant)  vergroot en heeft de contractonderhandeling tot een bevredigend resultaat geleid. Daarnaast zijn financieel kader en budget aanzienlijk sneller tot stand gekomen dan voorheen.

Door een frequenter en beter forecast proces is het management in staat geweest tijdiger en beter te sturen. Het financieel resultaat is mede hierdoor verbeterd.

Pensioenuitvoerder | Omzet 300 mln | 4,4 mln pensioenen | 1450 fte


Situatie  Als gevolg van krapte in de bezetting had de opdrachtgever behoefte aan versterking op de afdeling. Conance is gevraagd de rol van Senior Business Controller te vervullen.

Rol en acties  Conance heeft deze rol vervult, en is door de opdrachtgever gevraagd gedurende een jaar afwisselend diverse business units te bedienen. Dit betrof de units IT, Operations, Commercie, Vermogensbeheer.

Resultaten  De P&C cyclus is met succes en conform tijdslijnen gecontinueerd.

Situatie  Door onverwacht vertrek van een medewerker ontstond een gat in de bezetting. Ondanks gebrekkige overdracht en beperkte vastlegging moest toch snel de P&C-cyclus weer hervat worden.

Rol en acties  Conance heeft vanuit de rol als sterk en onafhankelijk business partner prioriteiten gesteld, vraagstukken waar nodig herbeoordeeld en uitzonderingen in de processen zoveel als mogelijk weg genomen, zodat maximaal gesteund kon worden op de aanwezige kennis over standaard processen.

Resultaten  De P&C-cyclus is zonder problemen hervat en de kwaliteit van begroting en kostenbeheersing zijn verbeterd. Vastlegging van berekeningsmethodieken en onderliggende assumpties is op orde gebracht en sterk verbeterd.

Situatie  Management en directie hadden behoefte aan nieuwe (vormen van) management informatie door organisatie- en scope aanpassingen.

Rol en acties  Conance heeft de specifieke wensen geïnventariseerd en periodieke data aanleveringen georganiseerd. Tevens is in overleg met stakeholders de juiste tooling geselecteerd. Aansluitend zijn rapportages opgezet en overgedragen aan de lijn.

Resultaten  Diverse nieuwe managementinformatie rapportages zijn beschikbaar op zowel financiële als non-financiële (big) data. Dit heeft het management en directie nieuwe inzichten gebracht over de prestaties van de organisatie.

Pensioenuitvoerder | Omzet 265 mln | 2,9 mln pensioenen | 1400 fte


Situatie  Na vertrek van een medewerker was acuut behoefte aan versterking om de complexe reporting processen te continueren.

Rol en acties  Conance heeft zich de materie snel eigen gemaakt, is processen gaan beheersen en heeft zich aansluitend geconcentreerd op het verder  optimaliseren en vastleggen van de processen.

Resultaten  Doorlooptijd van processen is verminderd, de borging is verbeterd en er is meer ruimte ontstaan voor een kwalitatieve analyse door betere ketenbeheersing.

Productie vliegtuigonderdelen | Omzet 890 mln | 4700 fte


Situatie  De opdrachtgever had behoefte aan meer inzicht in, en grip op de voortgang van een kostenbesparingsproject. Financiële projectdata was onvolledig en werd niet door iedereen betrouwbaar geacht.

Rol en acties  De beschikbare financiële data van het project is opnieuw beoordeeld, gechallenged bij de business partners, en gevalideerd bij financieel verantwoordelijken. Daarnaast is een periodieke rapportage samengesteld. Nieuw voorgestelde initiatieven tot kostenbesparingen zijn beoordeeld op validiteit vanuit o.a. IFRS perspectief.

Resultaten  De opdrachtgever heeft meer zicht gekregen in de financiële impact van het project op de P&L, en werd met de accuratere managementinformatie in staat gesteld betere keuzes te maken.

Hypothecaire dienstverlener | Omzet 164 mln | 1500 fte | 1 mln hypotheken


Situatie  De jaarlijkse externe audit was in het verleden moeizaam verlopen, daarnaast vertrok de SPOC van de afdeling. De opdrachtgever had zodoende behoefte aan versterking.

Rol en acties  Conance heeft de samenstelling van het controledossier gecoördineerd, kwaliteit gewaarborgd en deels ook operationeel meegewerkt.
Daarnaast heeft Conance de SPOC rol overgenomen, medewerkers accounting aangestuurd en toelichtingen voor de jaarrekening geschreven. Ook zijn procesverbeteringen geïdentificeerd.

Resultaten  Dankzij de strakkere coördinatie en kwaliteitsbewaking is de doorlooptijd van de externe audit verkort en is meerwerk verminderd.

Consultancy

Consultancy

In veel projecten waarin Conance participeert, komt ook een management consulting aspect om de hoek kijken. Soms duidelijk als zodanig geformuleerd door de opdrachtgever, soms proactief ontstaan. Onderstaand vindt je een beschrijving van recente en relevante management consulting projecten en opdrachten waaraan Conance de afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd.

Pensioenuitvoerder | Omzet 300 mln | 4,4 mln pensioenen | 1450 fte


Situatie  Vooruitlopend op een gewijzigde organisatie indeling, had de opdrachtgever behoefte aan inzicht in de kosten volgens de nieuwe organisatie indeling. Conance is gevraagd dit inzicht te creëren.

Rol en acties Conance heeft interviews gehouden met mensen uit de business om allocatiesleutels op te halen. Vervolgens is een kostenallocatie tool gebouwd. Initieel was dit in Excel, vanwege de groeiende complexiteit van dit model heeft Conance geadviseerd dit in Power BI te bouwen.

Resultaten Conance heeft de kostenallocatie in Power BI gebouwd, onderhouden en de gevraagde inzichten gecreëerd. Dit dient nu als blauwdruk voor de kpi dashboards.

Situatie  De in gebruik zijnde kostenverdeelsleutels waren verouderd, evenals drivers, argumentatie en onderbouwing. Conance heeft een project geleid met als doel die verdeelsleutels te herijken.

Rol en acties  Relevante stakeholders zijn aangehaakt en de projectomgeving is ingericht. Periodiek is over de voortgang gerapporteerd. Het herijken van de sleutels door de business in samenwerking met finance is door Conance georganiseerd en waar nodig aanvullend gefaciliteerd.

Resultaten  De kostenverdeelsleutels zijn allen geactualiseerd, en het project tijdig afgerond met bevredigende resultaten. Bijkomend additioneel resultaat is dat goede discussies zijn gevoerd over kost- en verkoopprijzen, en kennis over de business bij Finance is vergroot.

Pensioenuitvoerder | Omzet 265 mln | 2,9 mln pensioenen | 1400 fte


Situatie  De organisatie had behoefte aan strakkere sturing op het proces van software ontwikkeling tot release en ingebruikname. Tevens was de samenwerking tussen IT, Finance en de business voor verbetering vatbaar.

Rol en acties  Samen met alle stakeholders is een strakke planning opgesteld, aansluitend heeft Conance daar strakker op gestuurd. Conance heeft tevens diverse gesprekken georganiseerd en gevoerd tussen IT, Finance en de business, met als doel de kennis van elkaars belevingswereld te vergroten.

Resultaten  Het aantal releases en ingebruiknames van software onderdelen is fors verhoogd en management en directie hebben beter inzicht gekregen in de progressie t.o.v. de lange termijnplanning. Ook verbeterde de samenwerking tussen IT, Finance en de business.

Productie vliegtuigonderdelen | Omzet 890 mln | 4700 fte


Situatie  Na overname door een Angelsaksische, grotere branchegenoot kreeg de opdrachtgever een ambitieus besparingstarget opgelegd. Realisatie van de besparingen lag fors achter op schema, de moedermaatschappij begon de druk steeds verder op te voeren en controle over te nemen.

Rol en acties  Gezamenlijk met de directie is de aansturing van het project aangescherpt. Door gesprekken te voeren is een cultuuromslag in gang gezet bij zowel Procurement als Finance.

Resultaten  Sinds de aanvang van de opdracht is een forse inhaalslag gemaakt in het realiseren van besparingen. Tevens hebben de ingezette cultuuromslag en gevoerde gesprekken geleid tot meer onderling begrip en een meer proactieve houding. Het target is ruimschoots gerealiseerd en de opdrachtgever heeft haar zelfstandigheid binnen het concern weten te behouden.

About

About

PREFERRING CHALLENGE.

Steven Annegarn is geboren in 1983, in een ondernemende familie. Zijn vader en zus hebben een eigen bedrijf, zelf koos hij na 7 jaar ondernemen in loondienst ook definitief voor het ondernemerschap.

Steven koos altijd al voor de uitdaging; een andere middelbare school dan zijn klasgenootjes, alleen de wijde wereld in met een rugzak, heel Australië rond in een busje, en anti-kraak wonen. Ook met de komst van zijn vrouw Ramona in zijn leven is dit niet wezenlijk veranderd. Met inmiddels 2 jonge kinderen (geboren 2016 en 2018) is meer stabiliteit wel noodzakelijk, al zoeken ze nog steeds graag het avontuur op met verre reizen naar onder andere Indonesië en Panama. Steven woont in Almere.

Steven is afgestudeerd Bedrijfskundige met een master in Strategic Management, beiden gevolgd aan de Erasmus Universiteit. Later heeft hij zijn kennis verbreed en verdiept met de post-master opleiding Register Controller / Executive Master of Finance & Control aan Nyenrode. Hij heeft zijn Executive Master in 2017 afgerond.

Steven is naast ondernemend ook een innovator en aanjager. Hij is analytisch ingesteld, werkt graag dicht tegen de business aan en heeft ruime ervaring in het faciliteren en organiseren van verandering.

Zijn collega’s noemen als sterke punten zijn overtuigingskracht, zijn kritische blik en zijn vaardigheid om bruggen te slaan tussen Finance en onder andere IT en Commercie.

Get in touch

Contact.

Is je interesse gewekt? Of wil je kennismaken, van gedachten wisselen of simpelweg een kop koffie drinken? Gebruik onderstaand formulier of contacteer mij via: